Trwa ładowanieSekcja samolotowa

Powrót do: Sekcje

7.2 Zakres szkolenia TEORETYCZNEGO

7.2.1 Wykaz obowiązujących przedmiotów szkolenia teoretycznego wymaganego do uzyskania licencji pilota lekkich statków powietrznych – PPL(A).

1. Podany w poniższej tabeli wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego zawiera wymagane wszystkie grupy tematyczne, obejmujące niezbędna zakres wiedzy teoretycznej, zgodnie z FCL.035, FCL 120 oraz AMC 1 FCL.115, FCL 120

L.p.

PRZEDMIOT

Stacjonarne

(S)

Na odległość

(część stacjonarna)

(Z)

1

2

3

4

I

PRAWO LOTNICZE

14

2(*)

II

CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

6

1(*)

III

METEOROLOGIA

14

2(*)

IV

ŁĄCZNOŚĆ

6

1(*)

V

ZASADY LOTU

16

2(*)

VI

PROCEDURY OPERACYJNE

8

1(*)

VII

OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

8

1(*)

VIII

OGÓLNA WIEDZA O STATKU POWITRZNYM

14

2(*)

IX

NAWIGACJA

14

2(*)

RAZEM

100

14

(*) – podana ilość określa minimalną ilość jednostek lekcyjnych koniecznych do przeprowadzenia trybem stacjonarnym. Pozostałą ilość jednostek szkolony musi odbyć
w formie kształcenia na odległość przyjętej w Organizacji ATO.

UWAGA: W przypadku zastosowania trybu szkolenia na odległość, przy wystawianiu zaświadczenia o ukończonym szkoleniu teoretycznym należy wykazać ogólna ilość jednostek lekcyjnych przewidzianych Programem dla trybu stacjonarnego oraz ilość jednostek lekcyjnych poświęconego na szkolenie na odległość szkolonego.

2. Szczegółowe zasady możliwych do zastosowania zaliczeń wiedzy teoretycznej zawarte są w Rozdziale 1 pkt 1.3 Programu.

-------


7.2.2 Szczegółowy wykaz tematów w poszczególnych przedmiotach

I.

PRAWO LOTNICZE ORAZ PROCEDURY KONTROLI

(U)

RUCHU LOTNICZEGO

S

Z

14

2

Prawo międzynarodowe: konwencje, porozumienia i organizacje

1. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Konwencja Chicagowska).

Część I – Żegluga powietrzna:

a) ogólne zasady i zastosowanie Konwencji;

b) przelot nad terytorium Umawiających się Państw;

c) przynależność państwowa statków powietrznych;

d) środki mające na celu ułatwienie żeglugi powietrznej;

e) warunki dotyczące statków powietrznych;

f) Międzynarodowe normy i zalecone metody postępowania;

g) ważność świadectw i licencji posiadających dodatkowe wpisy;

h) powiadomienie o różnicach.

Część II – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO):

a) cele

b) skład.

2. Załącznik 8 ICAO - Zdatność do lotu statków powietrznych

a) Wstęp i definicje

b) Świadectwo zdatności do lotu

3. Załącznik 7 ICAO - Znaki przynależności państwowej oraz rejestracje
a) Wstęp i definicje
b) Znaki przynależności państwowej, wspólne i rejestracyjne

c) świadectwo rejestracji i znaki przynależności państwowej.

4. Załącznik 1 ICAO - Licencjonowanie
a) Definicje
b) Odpowiednie części Załącznika I ICAO dotyczące PART FCL oraz PART MED.

5. Załącznik 2 ICAO – Przepisy ruchu lotniczego

Podstawowe definicje, zastosowanie przepisów ruchu lotniczego, przepisy ogólne (za wyjątkiem operacji nawodnych), przepisy wykonywania lotów z widocznością, sygnały oraz przechwytywanie cywilnych statków powietrznych

6. Procedury żeglugi powietrznej: operacje statków powietrznych Doc 8168 - ops/611, tom 1.

7. Procedura nastawiania wysokościomierza (Doc ICAO 7030 – Regionalne procedury uzupełniające), podstawowe wymagania, procedury mające zastosowanie do operatorów i pilotów.

8. Wtórny radar dozorowania

a) procedury działania transponderów (Doc ICAO 7030 – Regionalne procedury uzupełniające);

b) Działanie transponderów;

c) Frazeologia.


9. Załącznik 11 ICAO: Doc 4444 – Zarządzanie ruchem lotniczym

a) Definicje

b) Przepisy ogólne dotyczące służb ruchu lotniczego

c) Separacja wzrokowa w sąsiedztwie lotnisk

d) Procedury służby kontroli lotniska:

- Służby radarowe

- Służba informacji powietrznej i służba alarmowa

- Frazeologia

- Procedury związane z sytuacjami awaryjnymi, awarią łączności i planami awaryjnymi

10. Załącznik 15 ICAO: Służba informacji lotniczej

a) Wstęp, podstawowe definicje;

b) AIP, NOTAM, AIRAC i AIC.

11. Załącznik 14 ICAO, tom 1 i 2: Lotniska

a) Definicje;

b) Dane lotniskowe: wymagania dla pola ruchu naziemnego i związanych z nim urządzeń

c) Wzrokowe pomoce nawigacyjne:

- wskaźniki i urządzenia sygnalizacyjne;

- oznaczenia;

- oświetlenie;

- znaki;

- oznaczniki.

d) Pomoce wzrokowe dla oznaczenia przeszkód:

- oznakowanie obiektów;

- oznakowanie świetlne przeszkód.

e) Pomoce wzrokowe dla oznaczania stref o ograniczonym użytkowaniu.

f) Lotniskowe służby operacyjne:

- służby ratownicze i przeciwpożarowe;

- służba zarządzania płytą.

12. Załącznik 12 ICAO: Poszukiwania i ratownictwo

a) Podstawowe definicje

b) Procedury działania:

- procedura dla pilota dowódcy na miejscu zdarzenia;

- procedura dla pilota dowódcy, który przejął korespondencję dotyczącą niebezpieczeństwa;

- sygnały poszukiwania i ratownictwa;

c) Sygnały poszukiwania i ratownictwa:

- sygnały stosowane do porozumiewania się z pojazdami j jednostkami naziemnymi;

- kod sygnałów wzrokowych „ziemia – powietrze”;

- sygnały „powietrze – ziemia”.

13. Załącznik 17 ICAO: Ochrona międzynarodowa lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji - Informacje ogólne: cel i założenia.

14. Załącznik 13 ICAO: Badanie wypadków i incydentów lotniczych

a) Podstawowe definicje;

b) Zastosowanie.


Prawo krajowe

15. Ustawa z dnia 03 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze z dnia z późniejszymi zmianami

a) Zakres regulacji i definicje, umowy i przepisy międzynarodowe;

b) Zwierzchnictwo w przestrzeni powietrznej;

c) Właściwość prawa, administrowanie lotnictwem;

d) Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy;

e) Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne;

f) Personel lotniczy;

g) Żegluga powietrzna;

h) Ochrona lotnictwa cywilnego;

i) Przewóz lotniczy i inne usługi lotnicze;

j) Odpowiedzialność cywilna użytkownika i przewoźnika lotniczego oraz odpowiedzialność świadczącego inne usługi lotnicze;

k) Przepisy karne;

l) Różnice w stosunku do Załączników ICAO oraz odpowiednich regulacji UE.

II.

CZŁOWIEK – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

(U)

S

Z

6

1

Czynnik ludzki – podstawowe koncepcje

16. Czynnik ludzki w lotnictwie

Kształtowanie kompetencji pilota

17. Podstawy fizjologii i utrzymania zdrowia w lotnictwie

Atmosfera:

a) skład;

b) prawa fizyki gazów (prawa gazowe).

Układ oddechowy i układ krążenia:

a) wymagania tlenowe tkanek;

b) anatomia funkcjonalna;

c) główne formy niedotlenienia (z niedoboru tlenu i anemiczne):

- źródła, skutki i środki zaradcze przed tlenkiem węgla;

- środki zaradcze w celu niedopuszczenia do niedotlenienia;

- symptomy niedotlenienia.

d) hiperwentylacja;

e) wpływ przyspieszenia na układ krążenia;

f) nadciśnienie i choroba niedokrwienna serca.

18. Człowiek i środowisko

Ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny układ nerwowy

Widzenie:

a) anatomia funkcjonalna;

b) pole widzenia, widzenie centralne oraz widzenie obwodowe;

c) widzenie dwuoczne i jednooczne;


d) cechy widzenia jednoocznego;

e) widzenie nocne;

f) techniki wzrokowego skanowania i wykrywania oraz znaczenie „obserwacji zewnętrznej”;

g) wady wzroku.

Słuch:

a) anatomia funkcjonalna i opisowa;

b) zagrożenia dla słuchu związane z wykonywaniem lotów;

c) utrata słuchu.

Równowaga:

a) anatomia funkcjonalna;

b) ruch i przyspieszenia;

c) kinetoza.

Integracja elementów czuciowych:

a) dezorientacja przestrzenna: formy, rozpoznanie i unikanie;

b) złudzenia: formy, rozpoznanie i unikanie:

- o podłożu fizycznym,

- o podłożu fizjologicznym;

- o podłożu psychologicznym.

c) problemy podczas podejścia do lądowania i lądowania.

19. Zdrowie i higiena

Higiena osobista: kondycja osobista

Rytm ciała i sen

a) zaburzenia rytmu;

b) symptomy, efekty i zarządzanie.

Obszary problemowe dla pilotów:

a) powszechne niegroźne schorzenia w tym przeziębienie, grypa i rozstrój żołądkowy;

b) wzdęcia i barotrauma (w wyniku nurkowania z akwalungiem);

c) otyłość;

d) higiena żywności;

e) choroby zakaźne,

f) żywienie;

g) różne gazy i substancje toksyczne.

Odurzenie:

a) przepisane leki;

b) tytoń;

c) alkohol i narkotyki;

d) kofeina;

e) samoleczenie.

Podstawy psychologii.

20. Przetwarzanie informacji przez człowieka.

Uwaga i czuwanie:

a) wybiórczość uwagi;

b) podzielność uwagi.


Percepcja:

a) złudzenia percepcyjne;

b) subiektywność percepcji;

c) procesy percepcyjne.

Pamięć:

a) pamięć sensoryczna;

b) pamięć robocza lub pamięć krótkotrwała;

c) pamięć długotrwała w tym pamięć motoryczna (umiejętności).

21. Błąd ludzki i wiarygodność

Wiarygodność zachowania człowieka

Generowanie błędu: środowisko społeczne (grupa, organizacja)

22. Podejmowanie decyzji

Koncepcje podejmowania decyzji:

a) struktura (fazy);

b) limity;

c) ocena ryzyka,

d) zastosowanie w praktyce.

23. Unikanie błędów i zarządzanie błędami: zarządzanie w kokpicie

Świadomość bezpieczeństwa:

a) świadomość obszarów ryzyka;

b) świadomość sytuacyjna.

Komunikacja: komunikacja werbalna i niewerbalna

Zachowania człowieka

Osobowość i postawy:

a) rozwój;

b) wpływy środowiska.

Identyfikacja postaw niebezpiecznych (skłonność do popełniania błędów)

24. Przeciążenie i niedociążenie człowieka

Rozbudzenie

Stres:

a) definicja/definicje;

b) niepokój i stres;

c) efekty stresu.

Zarządzanie zmęczeniem i stresem:

a) rodzaje, przyczyny i symptomy zmęczenia;

b) efekty zmęczenia;

c) strategie zaradcze;

d) techniki zarządzania;

e) programy zdrowotne i kondycyjne.

-----------


III.

METEOROLOGIA

(U)

S

Z

14

2

25. Atmosfera

- skład i budowa

- podział pionowy

26. Ciśnienie, gęstość i temperatura

- ciśnienie barometryczne, izobary

- zmiany ciśnienia, gęstości i temperatury wraz z wysokością

- terminologia związana z pomiarem wysokości

- promieniowanie energii słonecznej i ziemskiej, temperatura

- dobowe zmiany temperatury

- przemiany adiabatyczne, pionowy gradient temperatury

- równowaga stała i chwiejna mas powietrza

- wpływ radiacji, osiadania adwekcyjnego, konwergencji

27. Wilgotność i opady atmosferyczne

- para wodna w atmosferze

- prężność pary

- punkt rosy i wilgotność względna

- kondensacja i parowanie

- opady atmosferyczne

28. Ciśnienie i wiatr

- obszary wysokiego i niskiego ciśnienia

- ruch atmosfery, gradient ciśnienia

- ruch pionowy i poziomy, konwergencja, dywergencja

- wiatr przyziemny i geostroficzny

- wpływ gradientu wiatru i uskoku wiatru na start i lądowanie

- związek pomiędzy izobarami i wiatrem, prawo Buys Ballot’a

- turbulencja i porywy wiatru

- wiatry lokalne, wiatr halny, bryza morska i lądowa

29. Powstawanie chmur

- ochładzanie wskutek adwekcji, radiacji, adiabatyczne rozprężanie

- rodzaje chmur

- chmury konwekcyjne

- chmury orograficzne

- chmury warstwowe i kłębiaste

- warunki lotu w każdym rodzaju chmur

30. Mgła, zamglenie, zmętnienie

- mgła radiacyjna, adwekcyjna, frontowa, marznąca

- tworzenie się i rozpraszanie

- ograniczenie widzialności wskutek zamglenia, śniegu, dymu, kurzu i pyłu

- ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ograniczonej widzialności

- niebezpieczeństwa w locie z powodu ograniczonej widzialności poziomej i pionowej

31. Masy powietrza

- opis i czynniki wpływające na właściwości mas powietrza

- klasyfikacja mas powietrza, rejon pochodzenia

- zmiany właściwości mas powietrza w czasie ich przemieszczania się

- tworzenie się wyżów i niżów

- pogoda związana z układami barycznymi

32. Fronty atmosferyczne

- tworzenie się frontów chłodnych i ciepłych

- granica pomiędzy masami powietrza

- rozwój frontu ciepłego, chmury i pogoda z nim związane, pogoda w cieplejszej masie powietrza

- rozwój frontu chłodnego, chmury i pogoda związana z frontem chłodnym

- okluzje

- fronty stacjonarne

33. Oblodzenie

- warunki sprzyjające powstawaniu oblodzenia

- skutki pokrycia szronem, lodem matowym, lodem szklistym

- wpływ oblodzenie na osiągi samolotu

- środki ostrożności i unikanie warunków oblodzenia

- oblodzenie zespołu napędowego

- środki ostrożności, zapobieganie i usuwanie oblodzenia wlotu powietrza (rurki Pitota) i gaźnika

34. Burze

- tworzenie się, masy powietrza, burze frontowe, orograficzne

- wymagane warunki powstawania, proces rozwoju

- rozpoznawanie warunków sprzyjających powstawaniu

- zagrożenia dla samolotów

- skutki wyładowań i silnej turbulencji

- unikanie lotów w rejonach burzowych

35. Lot w rejonie górzystym

- zagrożenia

- wpływ terenu na procesy atmosferyczne

- fala górska, uskok wiatru, turbulencja, ruch pionowy, zjawisko i wpływ rotorów, wiatr w dolinach

36. Klimatologia

- ogólna cyrkulacja troposferyczna w różnych porach roku w Europie

- pogoda i wiatry lokalne w różnych porach roku

37. Pomiar wysokości

- operacyjne aspekty nastawy ciśnienia na wysokościomierzu

- wysokość ciśnieniowa, wysokość gęstościowa

- wysokość względna (height), bezwzględna (altitude), poziom lotu (flight level)

- atmosfera standardowa wg ICAO

- QNH, QFE, nastawa standard

- wysokość przejściowa, warstwa i poziom przejściowy

38. Służba meteorologiczna

- lotniskowe biura meteorologiczne

- lotnicze stacje meteorologiczne

- służba prognozowania

- służby meteorologiczne na lotniskach

- dostępność okresowych prognoz pogody

39. Analiza i prognozowanie pogody

- mapy synoptyczne, symbole i oznaczenia

- mapy SIGNIFICANT

- mapy prognostyczne dla lotnictwa ogólnego

40. Informacje meteorologiczne dla planowania lotu

- komunikaty i prognozy dla lotniska startu, na trasę, dla lotniska docelowego i zapasowego (zapasowych)

- dekodowanie depesz METAR, TAF, GAFOR, GAMET, SIGMET

- dostępność meldunków z obserwacji naziemnych dot. wiatru przyziemnego, uskoku wiatru, widzialności

- rozgłaszanie informacji meteorologicznych dla lotnictwa (VOLMET, ATIS)

IV.

ŁĄCZNOŚĆ

(U)

S

Z

6

1

Łączność VFR

41. Definicje

Znaczenia i waga terminów pokrewnych

Skróty ATS

Grupy kodu Q powszechnie stosowane w łączności RTF powietrze-ziemia

Rodzaje depesz

42. Ogólne procedury operacyjne

Transmisja liter

Transmisja liczb (w tym informacje o poziomie)

Transmisja czasu

Technika transmisji

Standardowe słowa i wyrażenia (w tym odpowiednia frazeologia radiotelefoniczna)

Znaki wywoławcze R/T dla stacji lotniczych w tym zastosowanie skróconych znaków wywoławczych

Znaki wywoławcze R/T dla statków powietrznych w tym zastosowanie skróconych znaków wywoławczych

Transfer łączności

Procedury testowe w tym skala czytelności

Wymagania w zakresie powtórzeń i potwierdzeń


43. Odpowiednie terminy związane z informacją meteorologiczną (VFR)

Pogoda na lotnisku

Rozgłaszanie informacji meteorologicznej

44. Czynności do podjęcia w przypadku awarii łączności

45 Procedury w sytuacjach niebezpiecznych i naglących

Sytuacja niebezpieczna (definicja, częstotliwości, nasłuch częstotliwości w sytuacjach niebezpiecznych oraz depesze w sytuacjach niebezpiecznych)

Sytuacja nagląca (definicja, częstotliwości, sygnały w sytuacjach naglących oraz depesze w sytuacjach naglących)

46 Ogólne zasady propagacji VHF oraz przydział częstotliwości

V.

ZASADY LOTU

(U)

S

Z

16

2

Aerodynamika prędkości poddźwiękowych

47. Podstawowe pojęcia, prawa i definicje

Prawa i definicje:

a) konwersja jednostek miary;

b) zasady dynamiki Newtona,

c) równanie Bernoulli’ego i efekt Venturi’ego;

d) ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne i ciśnienie całkowite;

e) gęstość;

f) IAS i TAS.

Podstawy przepływu powietrza:

a) przepływ laminarny;

b) przepływ dwuwymiarowy;

c) przepływ trójwymiarowy.

Siły aerodynamiczne działające na powierzchnie:

a) wypadkowa sił;

b) siła nośna;

c) opór;

d) kąt natarcia.

Kształt profilu płata nośnego:

a) grubość względna profilu;

b) cięciwa profilu

c) linia szkieletowa profilu;

d) krzywizna profilu;

e) kąt natarcia.

Kształt skrzydła:

a) wydłużenie;

b) cięciwa profilu u nasady skrzydła;


c) cięciwa profilu końcówki skrzydła;

d) skrzydła trapezowe;

e) obrys skrzydła.

48. Dwuwymiarowy przepływ powietrza wokół profilu płata nośnego

Przepływ laminarny (uwarstwiony)

Punkt spiętrzenia (stagnacji)

Rozkład ciśnień

Środek parcia profilu

Wpływ kąta natarcia

Separacja przepływu (oderwanie warstwy przyściennej) przy dużych kątach natarcia

Siła nośna – wykres w funkcji kąta natarcia

49. Współczynniki

Współczynnik siły nośnej Cl: wzór na siłę nośną

Współczynnik oporu Cd: wzór na opór

50. Trójwymiarowy przepływ powietrza dookoła skrzydła i kadłuba

Przepływ laminarny (uwarstwiony)

a) przepływ w kierunku rozpiętości oraz przyczyny;

b) wiry krawędziowe i kąt natarcia;

c) odchylenie strug do góry (upwash) i do dołu (downwash) z powodu wirów krawędziowych;

d) turbulencja w śladzie aerodynamicznym za samolotem (przyczyny, rozkład i czas trwania

zjawiska).

Opór indukowany (wzbudzony):

a) wpływ wirów krawędziowych na kąt natarcia;

b) lokalny indukowany kąt natarcia;

c) wpływ indukowanego kąta natarcia na kierunek wektora siły nośnej;

d) opór indukowany i kąt natarcia.

51. Opór

Opór szkodliwy:

a) opór ciśnieniowy;

b) opór interferencyjny;

c) opór tarcia.

Opór szkodliwy i prędkość

Opór indukowany i prędkość

Opór całkowity

52. Wpływ ziemi

Wpływ na charakterystykę startu i lądowania samolotu

53. Przeciągnięcie

Separacja przepływu (oderwanie warstwy przyściennej) na zwiększających się kątach natarcia:

a) warstwa przyścienna;

1) warstwa przyścienna laminarna;

2) warstwa zaburzona (turbulentna);


3) stadium przejściowe.

b) punkt oderwania;

c) wpływ kąta natarcia;

d) wpływ na:

1) rozkład ciśnień;

2) lokalizację środka ciśnień;

3) CL;

4) CD;

5) momenty pochylające.

e) trzepotanie (buffeting);

f) wykorzystanie elementów sterowania.

Prędkość przeciągnięcia:

a) wzór na siłę nośną;

b) prędkość przeciągnięcia dla lotu z przeciążeniem 1g;

c) wpływ:

1) środka ciężkości;

2) ustawienia mocy;

3) wysokości (IAS);

4) obciążenia skrzydła;

5) współczynnika obciążenia n:

i) definicja;

ii) zakręty;

iii) siły.

Początkowa faza przeciągnięcia w kierunku rozpiętości:

a) wpływ obrysu;

b) zwichrzenie geometryczne (zwichrzenie dodatnie płata);

c) wykorzystanie lotek.

Symptomy przeciągnięcia:

a) znaczenie objawów przeciągnięcia;

b) margines prędkości;

c) trzepotanie (buffeting);

d) montowane na krawędzi natarcia elementy powodujące separację strumienia przepływu (stall strip);

e) czujnik przeciągnięcia (flapper switch);

f) wyprowadzanie z przeciągnięcia.

Szczególne zjawiska dotyczące przeciągnięcia:

a) przeciągnięcie dynamiczne;

b) zakręty w locie wznoszącym i opadającym;

c) samolot z usterzeniem ogonowym w kształcie litery T;

d) zapobieganie wejściu w korkociąg:

1) powstawanie korkociągu;

2) rozpoznawanie korkociągu;

3) wyprowadzanie z korkociągu.


e) oblodzenie (w punkcie spiętrzenia (stagnacji) i na powierzchni):

1) brak symptomów przeciągnięcia;

2) anormalne zachowanie statku powietrznego podczas przeciągnięcia.

54. Zwiększenie współczynnika siły nośnej (CL)

Klapy krawędzi spływu i ich wykorzystanie podczas startu i lądowania

a) wykres współczynnika siły nośnej(CL) w funkcji kąta natarcia;

b) rodzaje klap;

c) asymetria klap;

d) wpływ na pochylanie samolotu.

Elementy krawędzi natarcia i ich wykorzystanie podczas startu i lądowania

55. Warstwa przyścienna

Różne rodzaje:

a) laminarna;

b) zaburzona (turbulentna).

56. Okoliczności specjalne

Oblodzenie i inne zanieczyszczenia

a) oblodzenie w punkcie spiętrzenia (stagnacji);

b) oblodzenie na powierzchni (szron, śnieg i lód przezroczysty);

c) deszcz;

d) zanieczyszczenie krawędzi natarcia;

e) wpływ na przeciągnięcie i na utratę sterowności;

f) wpływ na wychylenia układu sterowania;

g) wpływ na urządzenia zwiększające siłę nośną podczas startu, lądowania oraz lotu na małych wysokościach.

Stateczność

57. Warunki równowagi w ustalonym locie poziomym

Warunek wstępny stateczności statycznej

Równowaga:

a) siła nośna i ciężar;

b) siła oporu i siła ciągu.

58. Metody osiągania wyważenia

Skrzydło i sekcja ogonowa (układ klasyczny i kaczka)

Powierzchnie sterowe

Trymer pochylenia

59. Statyczna i dynamiczna stateczność podłużna

Podstawowe informacje i definicje:

a) stateczność statyczna, stateczność, stateczność obojętna i niestateczność;

b) warunek wstępny stateczności dynamicznej;

c) stateczność dynamiczna, stateczność, stateczność obojętna i niestateczność.

Umiejscowienie środka ciężkości:

a) przesunięty do tyłu i minimalny margines stateczności;

b) wysunięty do przodu;

c) wpływ na stateczność statyczną i dynamiczną.


60. Dynamiczna stateczność boczna lub kierunkowa

Spirala nurkująca i czynności do wyprowadzenia

Sterowność

61. Informacje ogólne

Informacje podstawowe, trzy płaszczyzny i trzy osie

Zmiana kąta natarcia

62. Sterowanie pochyleniem

Ster wysokości

Odchylenie strug w dół

Umiejscowienie środka ciężkości

63. Sterowanie odchyleniem

Panel sterownicy nożnej lub ster kierunku

64. Sterowanie przechyleniem

Lotki: funkcje w różnych fazach lotu

Moment oporowy lotek

Sposoby unikania momentu oporowego lotek:

a) lotki szczelinowe

b) odchylenie lotki różnicowej.

65. Sposoby redukowania sił na drążku sterowym

Wyważenie aerodynamiczne:

a) klapka odciążająca i klapka wyważająca;

b) klapka sterownicza.

66. Wyważenie masowe

Powody wyważenia: sposoby

67. Trymerowanie

Powody trymerowania

Klapki wyważające (trymery)

Ograniczenia

68. Ograniczenia operacyjne

Flatter vfe

vno, vne

69. Krzywa wyrwania

Wykres obciążenia przy wyrwaniu:

a) współczynnik przeciążenia;

b) przyspieszona prędkość przeciągnięcia;

c) va;

d) dopuszczalny współczynnik przeciążenia lub kategoria certyfikacji.

Znaczenie masy

70. Krzywa podmuchów

Wykres obciążenia od podmuchów

Czynniki przyczyniające się do powstawania obciążeń od podmuchów


Śmigła

71. Konwersja momentu obrotowego silnika na ciąg

Znaczenie pochylenia

Zwichrzenie łopatki

Wpływ oblodzenia na śmigło

72. Awaria silnika lub zatrzymanie silnika

Opór wywołany wiatrakowaniem śmigła

73. Momenty związane z działaniem śmigła

Reakcja momentu obrotowego

Wpływ asymetrycznego strumienia

zaśmigłowego

Wpływ asymetrycznego ciągu łopat śmigła

Mechanika lotu

74. Siły działające na samolot

Ustalony lot poziomy po prostej

Ustalone wznoszenie po prostej

Ustalone zniżane po prostej

Ustalony lot ślizgowy po prostej

Ustalony zakręt prawidłowy:

a) kąt przechylenia;

b) współczynnik przeciążenia;

c) promień zakrętu;

d) zakręt standardowy.

VI.

PROCEDURY OPERACYJNE

(U)

S

Z

8

1

Przepisy ogólne

75. Eksploatacja statków powietrznych: Załącznik 6 ICAO, Wymagania ogólne

Definicje

Zastosowanie

76. Specjalne procedury operacyjne oraz zagrożenia (aspekty ogólne)

77. Ograniczanie hałasu

Procedury ograniczania hałasu

Wpływ procedury lotu (odlot, przelot, podejście do lądowania)

Świadomość w zakresie nieuprawnionych wtargnięć na drogę startową (znaczenie oznakowania powierzchni i sygnały)

78. Pożar lub dym

Pożar gaźnika

Pożar silnika


Pożar w kabinie i w kokpicie (wybór środków gaśniczych zgodnie z klasyfikacją pożaru oraz użycie gaśnic)

Dym w kokpicie (efekty oraz czynności do wykonania) oraz dym w kokpicie i w kabinie (efekty oraz czynności do wykonania)

79. Uskok wiatru i mikroporywy

Efekty oraz rozpoznanie w czasie odlotu i podejścia do lądowania

Czynności w celu uniknięcia oraz czynności do wykonania w przypadku wystąpienia

80. Turbulencja w śladzie aerodynamicznym

Przyczyna

Lista odpowiednich parametrów

Czynności do wykonania w przypadku ruchu przecinającego, w czasie startu i lądowania

81. Lądowanie w sytuacjach awaryjnych oraz lądowanie zapobiegawcze

Definicje

Przyczyna

Informacja dla pasażerów

Ewakuacja

Czynności po wylądowaniu

82. Zanieczyszczone drogi startowe

Rodzaje zanieczyszczeń

Przewidywane tarcie powierzchniowe i współczynnik tarcia

VII.

WYKONYWANIE I PLANOWANIE LOTU

(U)

S

Z

8

1

Masa i wyważenie

83. Cel uwzględniania masy i wyważenia

84. Ograniczenia masy

Znaczenie ograniczeń konstrukcyjnych

Znaczenie ograniczeń związanych z osiągami

85. Ograniczenia CG

Znaczenie stateczności i sterowności

Znaczenie osiągów

86. Obciążenie

87. Terminologia

Terminy dotyczące masy

Terminy dotyczące obciążenia (w tym terminy dotyczące paliwa)

88. Ograniczenia masy

Ograniczenia konstrukcyjne

Ograniczenia wynikające z osiągów

Ograniczenia przedziału bagażowego


89. Obliczanie masy

Maksymalne masy do startu i lądowania

Stosowanie standardowych mas dla pasażerów, bagażu i załogi

90. Podstawy obliczeń środka ciężkości (CG)

Definicja środka ciężkości

Warunki utrzymania równowagi (równowaga sił i równowaga momentów)

Podstawowe obliczenia środka ciężkości

91. Szczegółowe informacje na temat masy i wyważenia statku powietrznego

92. Zawartość dokumentacji dotyczącej masy i wyważenia

Podstawa odniesienia i ramię momentu

Pozycja środka ciężkości jako odległość od podstawy odniesienia

93. Wyciąg podstawowych danych dotyczących masy i wyważenia z dokumentacji statku powietrznego

Masa podstawowa (BEM)

Pozycja środka ciężkości lub moment masy podstawowej (BEM)

Odchylenie od standardowej konfiguracji

94. Określanie pozycji środka ciężkości. Metody

Metoda arytmetyczna

Metoda graficzna

95. Arkusz załadunku i wyważenia

Uwarunkowania ogólne

Arkusz załadunku i środek ciężkości (CG) dla lekkich samolotów

Osiągi

96. Wprowadzenie

Klasy osiągów

Fazy lotu

Wpływ masy samolotu, wiatru,

wysokości, nachylenia drogi startowej

oraz warunków na drodze startowej

Gradienty

97. Samoloty jednosilnikowe

Definicje terminów oraz prędkości

98. Osiągi podczas startu i lądowania

Wykorzystanie instrukcji użytkowania w locie

99. Osiągi podczas wznoszenia i przelotu

Stosowanie danych użytkowania samolotu w locie

Wpływ wysokości gęstościowej i masy samolotu

Maksymalny czas trwania lotu oraz wpływ różnych ustawień mocy lub ciągu

Zasięg lotu przy różnych ustawieniach mocy i ciągu

Planowanie lotu i monitorowanie lotu

100. Planowanie lotów VFR


101. Plan nawigacyjny VFR

Trasy, lotniska, wysokości względne i bezwzględne na mapach VFR

Kursy i odległości na mapach VFR

Mapy lotniska i baza danych lotniska

Dane do planowania łączności i radionawigacji

Wypełnianie planu nawigacyjnego

102. Planowanie paliwa

Wiedza ogólna

103. Obliczanie paliwa dodatkowego

Wypełnianie części dotyczącej paliwa w planie nawigacyjnym oraz obliczanie paliwa ogółem

104. Przygotowanie przed lotem

105. Informacja AIP i NOTAM

Wyposażenie i służby naziemne

Odlot, miejsce docelowe oraz lotniska zapasowe

Trasy dróg lotniczych oraz struktura przestrzeni powietrznej

106. Informacja meteorologiczna

Wyciąg i analiza odpowiednich danych z dokumentów meteorologicznych

107. Plan lotu ICAO (plan lotu ATS)

108. Indywidualny plan lotu

Format planu lotu

Wypełnianie planu lotu

Złożenie planu lotu

109. Monitorowanie lotu oraz ponowne planowanie podczas lotu

110. Monitorowanie lotu

Monitorowanie nakazanej linii drogi i czasu

Gospodarowanie paliwem podczas lotu

Ponowne planowanie podczas lotu w przypadku odchyleń od danych planowanych

VIII.

WIEDZA OGÓLNA O STATKU POWITRZNYM.

(U)

S

Z

14

2

Konstrukcja płatowca, zespołu napędowego, wyposażenia elektrycznego i awaryjnego

111. Projekt systemu, obciążenia, naprężenia, utrzymanie

Obciążenia i ładunki połączone stosowane na konstrukcję statku powietrznego

112. Skrzydła, powierzchnie ogonowe i powierzchnie sterowe

Projekt i konstrukcja

Elementy i materiały konstrukcyjne

Naprężenia i ograniczenia konstrukcyjne


113. Kadłub, drzwi, podłoga, szyba przednia i okna

Projekt i konstrukcja

Elementy i materiały konstrukcyjne

Naprężenia

Ograniczenia konstrukcyjne

114. Powierzchnie lotne i sterowe

Projekt i konstrukcja

Elementy i materiały konstrukcyjne

Naprężenia

Ograniczenia konstrukcyjne

115. Hydraulika, instalacje hydrauliczne

Płyny hydrauliczne: typy i charakterystyka, ograniczenia

Elementy instalacji: projekt, działanie, ograniczone tryby działania, wskazania i ostrzeżenia

116. Podwozie, koła, opony i hamulce

Typy i materiały

117. Sterowanie kołem przednim: budowa i działanie

118. Hamulce: typy i materiały

Elementy składowe systemu: budowa, zasady działania, wskazania i ostrzeżenia

119. Koła i opony

Typy oraz ograniczenia operacyjne

120. Układ kierowania w locie

Mechaniczny lub napędowy

Systemy kierowania

Elementy składowe systemu: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania
i ostrzeżenia

121. Wtórne układy kierowania w locie

Elementy składowe systemu: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania
i ostrzeżenia

122. Systemy przeciwoblodzeniowe

Typy i zasady działania (rurka Pitota i szyba przednia)

123. Instalacja paliwowa (Silnik tłokowy)

Elementy składowe systemu: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania
i ostrzeżenia

114. Instalacja elektryczna: informacje ogólne i definicje

Prąd stały: napięcie, prąd, opór, konduktywność, prawo Ohm’a, moc i działanie

Prąd zmienny: napięcie, prąd, amplituda, faza, częstotliwość i opór

Obwody: szeregowe i równoległe

Pole magnetyczne: wpływ na obwody elektryczne

125. Akumulatory

Typy, charakterystyka i ograniczenia

Urządzenia do ładowania akumulatorów, charakterystyka i ograniczenia


126. Elektryczność statyczna: informacje ogólne

Podstawowe zasady

Wyładowania statyczne

Zabezpieczenie przed interferencją

Wpływ wyładowań atmosferycznych

127. Prądnice: produkcja, dystrybucja i zastosowanie

Prądnica prądu stałego: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania
i ostrzeżenia

Prądnica prądu zmiennego: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania
i ostrzeżenia

128. Elementy instalacji elektrycznej

Elementy podstawowe: podstawowe zasady przełączników, wyłączniki i przekaźniki

129. Rozkład (dystrybucja)

Informacje ogólne:

a) szyna zbiorcza, wspólne uziemienie i priorytet

b) porównanie prądu zmiennego i prądu stałego.

130. Silniki tłokowe Informacje ogólne

Typy silników spalinowych wewnętrznego spalania: podstawowe zasady i definicje

Silnik: budowa, zasady działania, elementy składowe i materiały

131. Paliwo

Typy, klasy, charakterystyka i ograniczenia

Paliwo zapasowe: charakterystyka i Ograniczenia

132. Gaźnik lub system wtrysku

Gaźnik: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania i ostrzeżenia

Wtrysk: budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania i ostrzeżenia

Oblodzenie

133. Systemy chłodzenia powietrza

Budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania i ostrzeżenia

134. Systemy smarowania

Smary: typy, charakterystyka i ograniczenia

Budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy, wskazania i ostrzeżenia

135. Układy zapłonowe

Budowa, zasady działania, obniżone tryby pracy

136. Mieszanka

Definicja, charakterystyczne mieszanki, przyrządy kontrolne, dźwignie i wskaźniki

137. Śmigła

Definicje i informacje ogólne:

a) parametry aerodynamiczne;

b) typy;

c) tryby pracy.

Śmigło o stałej prędkości: budowa, zasady działania i elementy składowe

Obsługa śmigła: dźwignie, obniżone tryby pracy, wskazania i ostrzeżenia


138. Osiągi i obsługa silnika

Osiągi: wpływ parametrów silnika, wpływ warunków atmosferycznych, ograniczenia
i systemy wzmocnienia mocy

Obsługa silnika: ustawienia mocy i mieszanki podczas różnych faz lotu oraz ograniczenia operacyjne.

Przyrządy i wyposażenie pokładowe

139. Systemy przyrządów i wskazań

140. Ciśnieniomierz

Różne typy, budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

141. Termometr

Różne typy, budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

142. Paliwomierz

Różne typy, budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

143. Przepływomierz

Różne typy, budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

144. Nadajnik pozycji

Różne typy, budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

145. Momentometr

Budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

146. Tachometr

Budowa, zasady działania, charakterystyka i dokładność

147. Pomiar parametrów aerodynamicznych

148. Pomiar ciśnienia

Ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne, gęstość i definicje

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność

149. Pomiar temperatury: samoloty

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność

Zobrazowanie

150. Wysokościomierz

Atmosfera standardowa

Różne odniesienia barometryczne (QNH, QFE i 1013.25)

Wysokość względna, wysokość wskazana, wysokość rzeczywista, wysokość ciśnieniowa
i wysokość gęstościowa

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność

Zobrazowania

151. Wskaźnik prędkości pionowej

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność

Zobrazowania

Prędkościomierz

Różne prędkości IAS, CAS, TAS: definicja, zastosowanie i wzajemne zależności

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność, zobrazowania


152. Magnetyzm: busola z odczytem bezpośrednim

Pole magnetyczne ziemi

Busola z odczytem bezpośrednim

Budowa, zasady działania, przetwarzanie danych, dokładność i odchylenie

Błędy popełniane w zakręcie i przy przyspieszaniu

153. Przyrządy żyroskopowe

Żyroskop: podstawowe zasady

Definicje i zastosowanie

Podstawowe właściwości

Dryf

154. Zakrętomierz i chyłomierz poprzeczny

Budowa, zasady działania i błędy

155. Wskaźnik położenia przestrzennego

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność

Żyroskopowy wskaźnik kursu

Budowa, zasady działania, błędy i dokładność

156. Systemy łączności

Tryby nadawania: VHF, HF i SATCOM

Zasady, szerokość pasma, ograniczenia operacyjne i zastosowanie

157. Łączność głosowa

Definicje, informacje ogólne i zastosowania

158. Systemy alarmowe i systemy zbliżeniowe

159. Systemy ostrzegania w locie

Budowa, zasady działania, wskazania i alarmy

160. Ostrzeganie o przeciągnięciu

Budowa, zasady działania, wskazania i alarmy

161. Radiowysokościomierz

Budowa, zasady działania, błędy, dokładność i wskazania

162. Przyrządy zintegrowane: zobrazowania elektroniczne, jednostki zobrazowania

Budowa, różne technologie i ograniczenia

IX.

NAWIGACJA

(U)

S

Z

14

2

Nawigacja ogólna

163. Podstawy nawigacji

164. System słoneczny

Sezonowe i widoczne ruchy słońca


165. Ziemia

Koło wielkie, koło małe i loksodroma

Szerokość geograficzna i różnica szerokości

Długość geograficzna i różnica długości

Wykorzystanie współrzędnych szerokości i długości geograficznej do zlokalizowania konkretnej pozycji

166. Czas i konwersja czasu

Czas pozorny

Uniwersalny czas skoordynowany (UTC)

Średni czas lokalny (LMT)

Czasy standardowe

Linia zmiany daty

Definicja wschodu słońca, zachodu słońca i zmroku

167. Kierunki

Północ geograficzna, północ magnetyczna, północ busoli

Odchylenie busoli

Biegun magnetyczny, izogony, związek pomiędzy północą geograficzną a magnetyczną

168. Odległość

Jednostki odległości oraz wysokości

stosowane w nawigacji: mile morskie, mile statutowe, kilometry, metry i stopy

Konwersja z jednej jednostki na inną

Związek pomiędzy milami morskimi i minutami szerokości i długości geograficznej

169. Magnetyzm i busola

170. Zasady ogólne

Magnetyzm ziemski

Rozkładanie całkowitej siły magnetycznej ziemi na elementy pionowe i poziome

Zmiana roczna

171. Magnetyzm statku powietrznego

Powstające pole magnetyczne

Przechowywanie materiałów wytwarzających pole magnetyczne z dala od busoli

172. Mapy

173. Ogólne właściwości różnych rodzajów odwzorowań

Mercator

Wiernokątne odwzorowanie stożkowe

Lambert

174. Przedstawienie południków, równoleżników, koła wielkiego i loksodrom

Mercator

Wiernokątne odwzorowanie stożkowe

Lambert

175. Zastosowanie bieżących map lotniczych

Nanoszenie pozycji

Metoda określania skali i rzeźby terenu (mapy topograficzne ICAO)

Konwencjonalne znaki


Pomiar linii drogi i odległości

Nanoszenie namiarów i odległości

176. Nawigacja zliczeniowa

177. Podstawy nawigacji zliczeniowej

Linia drogi

Kurs (północ busoli, północ magnetyczna, północ geograficzna)

Prędkość wiatru

Prędkość lotu (IAS, CAS i TAS)

Prędkość względem ziemi

Przewidywany czas przylotu (ETA)

Kąt znoszenia, poprawka kursowa na wiatr

Nawigacja zliczeniowa, pozycja, punkt nawigacyjny

178. Zastosowanie komputera nawigacyjnego

Prędkość

Czas

Odległość

Zużycie paliwa

Konwersje

Prędkość lotu

Prędkość wiatru

Wysokość prawdziwa

179. Trójkąt prędkości

Kurs

Prędkość względem ziemi

Prędkość wiatru

Linia drogi i kąt znoszenia

180. Pomiar elementów nawigacji zliczeniowej (DR)

Obliczanie wysokości bezwzględnej

Określanie odpowiedniej prędkości

181. Nawigacja podczas lotu

182. Zastosowanie obserwacji wzrokowej oraz stosowanie nawigacji w locie

183. Nawigacja podczas przelotu, zastosowanie pozycji (fix) do zrewidowania danych nawigacyjnych

Korekta prędkości względem ziemi

Korekty off-track

Obliczanie prędkości i kierunku wiatru

Korekta ETA

184. Dziennik nawigacyjny

RADIONAWIGACJA

185. Podstawy teorii propagacji fal radiowych

186. Anteny

Charakterystyka


187. Propagacja fal

Propagacja z zakresami częstotliwości

Pomoce radiowe

188. Radionamiernik naziemny (DF)

Zasady działania

Wskazania i interpretacja

Obszar pokrycia, zasięg

Błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność

189. NDB/ADF

Zasady działania

Wskazania i interpretacja

Obszar pokrycia, zasięg

Błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność

190. VOR

Zasady działania

Wskazania i interpretacja

Obszar pokrycia, zasięg

Błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność

191. DME

Zasady działania

Wskazania i interpretacja

Obszar pokrycia, zasięg

Błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność

192. Radar

193. Radar naziemny

Zasady działania

Wskazania i interpretacja

Obszar pokrycia, zasięg

Błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność

194. Wtórny radar dozorowania i transponder

Zasady działania

Wskazania i interpretacja

Tryby pracy i kody

195. GNSS

196. GPS, GLONASS lub GALILEO

Zasady działania

Działanie

Błędy i dokładność

Czynniki wpływające na dokładność

-------


STRONA POZOSTAWIONA NIEZAPISANA