Trwa ładowanieSzkolenie samolotowe

Powrót do: Training

PROGRAM SZKOLENIA DO LICENCJI PILOTA SAMOLOTOWEGO PPL(A)    ATO AEROKLUBU OSTROWSKIEGO.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom do szkolenia samolotowego:
Wiek minimalny  ukończone 16 lat w dniu wykonania pierwszego  lotu samodzielnego.
Właściwe orzeczenie lotniczo lekarskie.
Ukończone szkolenie teoretyczne.
Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym,sobota-niedziela i kończy się egzaminem wewnętrznym w aeroklubie na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego.
Szkolenie praktyczne obejmuje 45 godzin w powietrzu.

Szkolenia prowadzimy na samolocie PZL 150 KOLIBER

Naukę latania rozpoczynamy  od podstawowego pilotażu : loty pod kręgu nadlotniskowym i do strefy, następnie szkolimy się w symulowanych lotach bez widoczności wg. Przyżądów, potem trasy nawigacyjne po Polsce z lądowaniami na innych lotniskach aeroklubowych i komunikacyjnych.
Zapraszamy na szkolenia!!!KILKA DODATKOWYCH INFORMACJI


PROGRAM SZKOLENIA DO LICENCJI PILOTA SAMOLOTOWEGO ATO AEROKLUBU OSTROWSKIEGO.


ZAKRES I CEL SZKOLENIA, RAMY CZASOWE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program określa zakres wymaganego szkolenia teoretycznego i praktycznego dla
kandydatów ubiegających się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) wraz
z wpisem uprawnienia do wykonywania lotów na samolotach w zakresie klasy
samolotów jednosilnikowych, tłokowych, lądowych – SEP(L), zgodnego z wymaganiami
zawartymi w FCL.210.A.

Celem szkolenia do licencji pilota samolotowego – PPL(A) według niniejszego Programu
jest przekazanie szkolonym wiedzy i umiejętności sprawnego i bezpiecznego pilotażu w
lotach z widocznością, pozwalających ubiegać się o wydanie tej licencji.

Od szkolonych oczekuje się, że po odbyciu i zaliczeniu szkolenia teoretycznego oraz
praktycznego uzyskają wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne pozwalające
wykazać się co najmniej n/w umiejętnościami:
a) pilotowania samolotu w ramach jego ograniczeń;
b) płynnego i dokładnego wykonywania wszystkich manewrów;
c) właściwej oceny sytuacji i wykorzystania zespołu umiejętności lotniczych;
d) stosowania wiedzy lotniczej;
e) zachowywania kontroli nad samolotem przez cały czas w taki sposób, że nigdy nie ma
wątpliwości co do pozytywnego wyniku wykonanej procedury.

Wymogi dotyczące ram czasowych szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania
licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) nie mogą być mniejsze niż:                   Szkolenie teoretyczne - minimum 100 godz. wykładów stacjonarnych.
Szkolenie praktyczne – kandydat musi zaliczyć 45 godzin szkolenia w locie na
Samolotach w tym min.
- 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz
- 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin
czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot
nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego
należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż
lotnisko odlotu.

AEROKLUB
OSTROWSKI

ZASADY OGÓLNE  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO SZKOLENIA
wymagania progowe wobec kandydatów do szkolenia:
a) dotyczące wieku - w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego musi mieć
ukończone 16 lat (FCL.020),
b) dotyczące wykształcenia – powinien posiadać umiejętność czytania i pisania oraz
podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki,
c) dotyczące sprawności psychofizycznej - nie może wykonywać samodzielnych lotów,
jeżeli nie posiada ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji
PPL(A) – MED.A.030,
d) dotyczące szkolenia teoretycznego - przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego
powinien posiadać ukończone z zaliczeniem wymagane szkolenie teoretyczne, za
wyjątkiem kandydata, który odbywa szkolenie teoretyczne i praktyczne. Przy
zastosowaniu RÓWNOLEGŁEGO systemu szkolenia teoretycznego i praktycznego,
kandydat musi mieć ukończony wymagany dla danej fazy szkolenia praktycznego
etap szkolenia teoretycznego,                                                                                                               Inne, dodatkowe wymagania wobec kandydatów do szkolenia:
a) dotyczące wieku - jeżeli kandydat jest niepełnoletni, musi posiadać zezwolenie
rodziców albo opiekunów prawnych na szkolenie w zakresie powyższego programu,
Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia wymaganych
warunków progowych przed lub w trakcie szkolenia praktycznego:
a) dokument potwierdzający wiek kandydata (lub kopia) - zgodnie z FCL.020,
b) zaświadczenie ukończenia wymaganego szkolenia teoretycznego lub, w przypadku
szkolenia systemem RÓWNOLEGŁYM, kartę przebiegu szkolenia teoretycznego
z zaliczeniem wymaganego etapu szkolenia,

c) ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji PPL(A) najpóźniej
przed pierwszymi lotami samodzielnymi - zgodnie z MED.A.030.
d) pisemne zezwolenie prawnych opiekunów na szkolenie w zakresie powyższego
programu, jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią,
e) zezwolenie na szkolenie wydane przez Prezesa ULC, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w przypadku, gdy kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest
obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego
danych osobowych wymaganych w ATO związanych z szkoleniem, jego
kontynuowaniem oraz wymaganych ze względu na przepisy licencjonowania lub
nadawania uprawnień lotniczych lub dopuszczanie do wykonywania czynności w innej
formie.
h) inne dodatkowe dokumenty, wymagane przez ATO.